Statut
Drukuj

STATUT

Polskiego Stowarzyszenia Emitentów Kart Podarunkowych.

 

Nazwa, forma prawna, siedziba

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie: „Polskie Stowarzyszenie Emitentów Kart Podarunkowych” (dalej „Stowarzyszenie”) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., nr 79, poz. 855 z późn, zm., dalej „Ustawa”) oraz postanowień niniejszego Statutu, (dalej „Statut”).

2. Stowarzyszenie zostało zawarte na czas nieoznaczony.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 4

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z przepisami miejscowymi.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach.

2. O przystępowaniu do organizacji, o których mowa w ust.1 oraz o występowaniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 6

Stowarzyszanie może używać w kontaktach z podmiotami zagranicznymi nazwy w języku angielskim: „Polish Gift Cards & Voucher Association”.


Cel Stowarzyszenia i środki działania

§ 7

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem utworzonym w celu:

1) ułatwienia wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

2) reprezentowania interesów Stowarzyszenia i zagadnień będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia, w szczególności wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji i instytucji rządowych i społecznych oraz współpracy z nimi,

3) wspierania oraz inspirowania studiów i analiz, których celem jest przedstawienie nowych technik i możliwości związanych z emitowaniem kart podarunkowych,

4) dążenia do stworzenia forum, na którym reprezentanci różnych branż zainteresowani wydaniem kart podarunkowych lub kuponów prezentowych mogliby spotkać się i przedyskutować nurtujące ich zagadnienia,

5) stanowienia wspólnej platformy umożliwiającej współpracę,

6) promocji idei kart podarunkowych i kuponów prezentowych wśród konsumentów i przedsiębiorców oraz promocji korzyści związanych z ich wykorzystaniem,

7) wsparcia w zakresie istnienia i rozwoju idei korzystania z kart podarunkowych i kuponów prezentowych,

8) podniesienia świadomości i upowszechniania wiedzy w zakresie rozwoju rynku i działalności związanej z ideą kart podarunkowych i kuponów prezentowych, w tym świadomości w zakresie istniejących i nowych produktów oraz usług związanych z kartami podarunkowymi i kuponami prezentowymi,

9) podniesienia świadomości i upowszechniania wiedzy w zakresie zagadnień prawnych, w tym podatkowych związanych z ideą kart podarunkowych i kuponów prezentowych,

10) zwiększenia świadomości i upowszechniania wiedzy członków, w szczególności w zakresie kwestii związanych z produkcją, dystrybucją, wykorzystaniem kart podarunkowych i kuponów prezentowych oraz wypracowania standardów dobrej praktyki i jakości w ww. zakresie,

11) wspomagania i wspierania rozwoju rynku kart podarunkowych i kuponów prezentowych,

12) dbania o dobre imię i renomę oraz rozwijanie atmosfery zaufania do oraz na rynku kart podarunkowych i kuponów prezentowych,

13) prowadzenia działalności prewencyjnej i podnoszenia świadomości w zakresie m.in. ograniczania strat finansowych w wyniku popełnienia przestępstw lub wykroczeń związanych z używaniem kart podarunkowych lub kuponów prezentowych.

§ 8

Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:

1) utrzymywanie kontaktów oraz współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami państwowymi, organizacjami rządowymi i społecznymi, samorządami zawodowymi i innymi instytucjami,

2) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących kart podarunkowych i kuponów prezentowych oraz wszystkich zagadnień z nimi związanych,

3) organizowanie wszelkich spotkań i wspólnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami dotyczącymi emisji oraz wykorzystania kart podarunkowych i kuponów prezentowych ze szczególnym naciskiem na aspekt fiskalny i podatkowy zagadnienia,

4) zbieranie i udostępnianie członkom informacji związanych z zagadnieniami kart podarunkowych i kuponów prezentowych oraz rynku tych kart i kuponów.


Członkostwo

§ 9

Stowarzyszenie może zrzeszać członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się każda osoba fizyczna, której bliskie są cele realizowane przez Stowarzyszenie.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów statutowych lub interesów branż, w których funkcjonują emitenci kart podarunkowych, i która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna, która, w dowód uznania za działalność na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, została przyjęta w poczet członków honorowych uchwałą Walnego Zebrania Członków. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić kandydaturę członka honorowego.

§ 11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie zostali pozbawieni praw publicznych, jak i cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Założyciele stają się zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.

§ 13

1. Założyciele do chwili zarejestrowania Stowarzyszenia w sądzie rejestrowym reprezentowani są przez 3-osobowy Komitet Założycielski, który podejmuje działania w zakresie:

1) prowadzenia wszelkich spraw związanych z uzyskaniem osobowości prawnej przez Stowarzyszenie, w tym zarejestrowania Stowarzyszenia we właściwym sądzie.

2) występowania do władz, instytucji, organizacji i przedsiębiorców w sprawach związanych z działalnością przyszłego Stowarzyszenia.

2. Na zebraniu założycieli, założyciele wybierają spośród siebie zwykłą większością głosów w glosowaniu tajnym Komitet Założycielski i udzielają mu upoważnienia do działania w zakresie określonym w §13 ust. 1 niniejszego Statutu .

§ 14

1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia składa się Zarządowi w formie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający obowiązani są załączyć do wniosku rekomendację, o której mowa w §10 ust. 2 Statutu.

2. Zarząd, na wniosek członka zwyczajnego, o którym mowa w §10 ust. 3 zdanie 2, w drodze uchwały decyduje o nadaniu statusu kandydata na członka honorowego do Stowarzyszenia oraz o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków o przyjęcie kandydata w poczet członków honorowych Stowarzyszenia.

§ 15

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje uchwała Zarządu podjęta w trybie określonym w §41 ust. 2 Statutu. W stosunku do członków zwyczajnych i wspierających nie podejmuje się uprzedniej uchwały Zarządu odnośnie nadania statusu kandydata na członka.

2. W przypadku uchwały odmownej wniosek o przyjęcie w poczet członków może zostać wniesiony ponownie w przypadku zmiany okoliczności uzasadniających odmowę przyjęcia.

3. Głosowanie Walnego Zebrania Członków co do przyjęcia kandydata w poczet członków honorowych Stowarzyszenia odbywa się pod jego nieobecność.

§ 16

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego za pisemnym powiadomieniem Zarządu,

2) śmierci członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego,

3) utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

4) skreślenia z listy członków z następujących przyczyn:

a) w przypadku opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej za okres co najmniej sześciu miesięcy w terminie 1 miesiąca od daty wezwania przez Stowarzyszenie do zapłaty składki za dany rok;

b) w przypadku gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu i uchwały władz Stowarzyszenia, jak również gdy jego postępowanie jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym lub mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu lub reputacji Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkowie zwyczajni mają:

1) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia,

3) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych do wspólnego użytku członków,

4) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia,

5) prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków i decydowania o sprawach Stowarzyszenia

6) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

7) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,

8) prawo czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

9) prawo zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w §17 ust. 1 pkt 1) - 4), 7) - 9) oraz prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym wyrażonym w toku obrad bądź pisemnie do protokołu. Głos ten może być zgłoszony przez osobę legitymującą się ważnym pełnomocnictwem,

3. Członkowie honorowi mają:

1) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

2) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

3) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych do wspólnego użytku członków, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

4) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

5) prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym wyrażonym w toku obrad bądź pisemnie do protokołu. Głos ten może być zgłoszony przez osobę legitymującą się ważnym pełnomocnictwem.

6) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,

7) prawo czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

8) prawo zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu.

4. Kandydaci na członków honorowych do Stowarzyszenia posiadają prawa określone w §17 ust. 3 pkt 1) - 4), 6) i 7). Mogą oni uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie jako obserwatorzy, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.

 

§ 18

1. Członkowie zwyczajni, honorowi, wspierający i kandydaci na członków honorowych Stowarzyszenia obowiązani są w szczególności:

1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) nie podejmować działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

4) dbać o stałe doskonalenie zarówno własnych umiejętności zawodowych, jak i umiejętności podległych sobie osób,

5) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Członkowie wspierający, oprócz obowiązków określonych §18 ust. 1 mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 19

1. W szczególności, wszyscy członkowie i kandydaci na członków honorowych Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach Stowarzyszenia, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez upoważnione do tego osoby i stanowią tajemnicę Stowarzyszenia. Przez tajemnicę Stowarzyszenia uważa się w szczególności:

1) informacje, dokumenty i inne materiały dotyczące Stowarzyszenia,

2) różnego rodzaju informacje, materiały, projekty, powstałe w przy realizacji celów Stowarzyszenia,

3) wszelkie informacje i materiały dotyczące poszczególnych członków Stowarzyszenia, które zostały ujawnione Stowarzyszeniu z zastrzeżeniem ich poufności,

4) informacje, dokumenty i inne materiały związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

2. Zakaz określony w §19 ust. 1 nie dotyczy żądania ujawnienia informacji zgłoszonego przez uprawnione sądy, prokuratora lub organy administracji publicznej lub samorządowej.

§ 20

1. W żadnym razie członkowie i kandydaci na członków honorowych Stowarzyszenia nie są uprawnieni do publicznego wypowiadania się na jakikolwiek temat w imieniu Stowarzyszenia ani też do publicznego rozpowszechniania opinii i poglądów, w taki sposób, że mogą one być przypisane Stowarzyszeniu, zarówno w formie ustnej, elektronicznej, jak i pisemnej.

2. Jakiekolwiek oświadczenie lub opinia wyrażona publicznie w imieniu Stowarzyszenia wymaga wyraźnego upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia udzielonego w formie pisemnej.

3. W razie zastrzeżeń wobec funkcjonowania Stowarzyszenia i jego władz członkowie i kandydaci na członków honorowych Stowarzyszenia powinni dążyć do rozstrzygnięcia problemów poprzez dyskusję z innymi członkami lub kandydatami na członków honorowych oraz przedstawianie wniosków odpowiednim władzom statutowym.

4. Członkowie i kandydaci na członków honorowych Stowarzyszenia powinni szanować rozstrzygnięcia władz Stowarzyszenia i w żadnym wypadku nie powinni ich podważać na forum publicznym.

§ 21

Naruszenie postanowień §19 lub §20 niniejszego Statutu stanowi podstawę do wykreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia, a w przypadku kandydata na członka honorowego - podstawę do jego skreślenia z listy kandydatów.

§ 22

Członkowie zwyczajni i wspierający są również zobowiązani do regularnego uiszczania składek w trybie i wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 25

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

2. W przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd jest ponadto zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, jeżeli zażąda tego jedna piąta członków zwyczajnych.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym niniejszym Statutem oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jeżeli zwołanie takiego zebrania uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub członków, o których mowa w § 25 ust. 3.

5. O terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków lub kandydatów na członków honorowych, przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany Stowarzyszeniu przez danego członka lub kandydata na członka honorowego. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom lub kandydatom na członków honorowych szczegółowy porządek obrad Zebrania.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) kształtowanie polityki Stowarzyszenia, a w szczególności planu działania i rozwoju oraz budżetu Stowarzyszenia,

2) zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków,

3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

4) dokonywanie wyboru władz Stowarzyszenia,

5) udzielanie pokwitowania ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nie obowiązków,

6) przyjmowanie kandydatów na członków honorowych w poczet członków honorowych Stowarzyszenia,

7) kształtowanie opinii i poglądów Stowarzyszenia przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania,

8) decydowanie o przystępowaniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz o występowaniu z takich organizacji,

9) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji,

11) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

12) wyrażenie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Stowarzyszenia lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego kwotę 20.000 PLN, z zastrzeżeniem § 44 pkt 7 Statutu.

§ 27

O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu Członków nie będzie można podjąć ważnej uchwały ze względu na brak wymaganego quorum, wówczas na kolejnym Walnym Zebraniu Członków zwołanym w celu podjęcia uchwał objętych poprzednim porządkiem obrad wymagane quorum 2/3 członków przestaje obowiązywać.

§ 28

Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków. Członkowie zwyczajni mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

§ 29

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 30

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w przedmiotach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach tylko za zgodą wszystkich obecnych członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych.

§ 31

Jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni są obecni na Walnym Zebraniu Członków, wówczas może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni wyrażą zgodę na odbycie Walnego Zebrania i rozpatrzenie poszczególnych spraw.

§ 32

Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie inny członek zwyczajny Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków do tego celu.

§ 33

1. O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek członka zwyczajnego Przewodniczący może zarządzić w danym przedmiocie tajne głosowanie.

§ 34

Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków spisuje się protokół.

§ 35

1. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb Stowarzyszenia, Zarząd składa się od 3 do 7 osób.

2. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

3. Pierwszy Zarząd, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu wybiera się na zebraniu założycieli w trybie wskazanym w §35 ust. 1.

4. W każdym czasie członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą w trybie określonym w ust. 1.

5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 36

Zarząd wybiera spośród swoich członków Sekretarza i Skarbnika. Jeżeli w skład Zarządu wchodzą więcej niż 3 osoby, Zarząd wybiera dodatkowo ze swego grona Wiceprezesa oraz może wyznaczyć spośród pozostałych swoich członków osoby na stałe lub czasowo odpowiedzialne za realizację określonych projektów.

§ 37

Zarząd zarządza majątkiem Stowarzyszenia i koordynuje bieżącą działalnością oraz sprawami Stowarzyszenia za wyjątkiem spraw, które zostały przekazane do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 38

Do zadań Zarządu należy:

1) organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

2) przygotowanie obrad Walnego Zebrania Członków,

3) przygotowanie projektu budżetu i planu działań Stowarzyszenia,

4) przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat Stowarzyszenia,

5) ustalenie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich, a także określanie wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

6) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków zgłoszonych kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia,

7) skreślanie członków lub kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia w wypadkach przewidzianych w § 16 oraz §21 niniejszego Statutu.

8) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia lub też zaciągnięciu zobowiązania. Nabycie, zbycie, obciążenie majątku Stowarzyszenia lub też zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego kwotę 20.000 PLN wymaga zgody Walnego Zebrania Członków określonej §26 pkt 12 niniejszego Statutu,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia

§ 39

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i jego reprezentacji uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu działający łącznie bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 40

1. Z posiedzeń Zarządu, które winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, sporządzany jest protokół. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§ 41

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem §41 ust. 2 niniejszego Statutu.

2. Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających zapadają jednomyślnie.

§ 42

1. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Pierwszą Komisję Rewizyjną wybiera się na zebraniu założycieli w trybie wskazanym w §42 ust. 1.

3. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

5. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków następuje w trybie wskazanym w §42 ust. 1 niniejszego Statutu.

 

§ 43

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

§ 44

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu, dokonywana przynajmniej raz na kwartał,

2) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,

3) sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i sprawozdania finansowego przedstawionego na Walnym Zebraniu Członków,

4) stawianie wniosku w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi,

5) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,

6) wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników,

7) wyrażenie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Stowarzyszenia lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego kwotę 20.000 PLN, nie więcej jednak niż do 100.000 PLN w nagłych przypadkach, w których zwołanie Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 26 pkt 12 Statutu nie będzie możliwe lub będzie znacznie utrudnione.

§ 45

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 46

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być odwołani w trakcie kadencji, chyba że przestaną być członkami Stowarzyszenia.

4. Uchwałę o odwołaniu członków Sądu Koleżeńskiego w przypadku opisanym w §46 ust. 2 zdanie 2 podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

5. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

§ 47

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie spraw zgodności postępowania członków Stowarzyszenia i kandydatów na członków honorowych do Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz z dobrymi obyczajami,

2) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami Stowarzyszenia,

3) dokonywanie wykładni Statutu,

4) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie zgodności ze Statutem uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na pisemny i uzasadniony wniosek członka Stowarzyszenia. We wniosku dotyczącym sprawy określonej w §47 ust. 1 pkt 1 powinna być dodatkowo podana osoba oraz stawiane jej zarzuty.

3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają jednomyślnie w składzie nie mniejszym niż 3 osoby, z tym że wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu.

4. Członek Sądu Koleżeńskiego ma obowiązek wyłączyć się od rozstrzygania danej sprawy, jeżeli istnieją okoliczności, które mogą poddać w wątpliwość jego bezstronność w tej sprawie. Jeżeli wskutek wyłączenia lub z innych powodów pozostanie mniej niż 3 członków Sądu Koleżeńskiego, sprawę rozstrzyga Walne Zebranie Członków.

5. Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin postępowania przez Sądem Koleżeńskim. W braku takiego regulaminu, Sąd sam każdorazowo ustala reguły postępowania w zgodzie z niniejszym Statutem.

§ 48

1. Sąd Koleżeński może zastosować następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) karę pieniężną,

4) zawieszenie w prawach członka lub kandydata na członka honorowego na czas określony, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków,

5) zawieszenie w prawach członka lub kandydata na członka honorowego z jednoczesnym wnioskiem do stosownej władzy Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków lub kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

3. Wymierzając karę, Sąd Koleżeński określa jednocześnie w jakiej formie, spośród poniżej wymienionych, zostanie ona podana do wiadomości:

1) telefonicznie lub pocztą elektroniczną do wiadomości ukaranego,

2) na piśmie do wiadomości ukaranego,

3) do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, lub

4) do wiadomości mediów branżowych.

§ 49

Uzupełnienia składu członków poszczególnych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji następują według zasad obowiązujących przy wyborze. Nowo powołane osoby sprawują swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.


Majątek Stowarzyszenia

§ 50

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) ze spadków, z zastrzeżeniem §50 ust. 2,

3) darowizn,

3) z dochodów z własnej działalności gospodarczej,

4) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5) z dotacji, grantów i subwencji,

6) z ofiarności publicznej.

2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, osoby uprawnione do reprezentacji składają oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 51

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 52

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest w szczególności:

1) badanie rynku i opinii publicznej,

2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

3) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

4) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

5) działalność agencji reklamowych,

6) wydawanie książek,

7) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

8) wydawanie gazet,

9) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

10) pozostała działalność wydawnicza,

11) reprodukcja zapisanych nośników informacji,

12) działalność portali internetowych,

13) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

15) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

16) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

17) działalność wspomagająca edukację,

18) działalność organizacji profesjonalnych,

19) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 53

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 54

Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania Stowarzyszenia.

Likwidacja Stowarzyszenia

§ 55

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 56

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.


Postanowienia końcowe

§ 57

1. Z wnioskiem o zmianę Statutu Stowarzyszenia może wystąpić:
1) Zarząd Stowarzyszenia,
2) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
3) Sąd Koleżeński Stowarzyszenia,
4) co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Do podejmowania uchwał w sprawie zmiany Statutu zastosowanie ma §27 niniejszego Statutu.

§ 58

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy.

 

 


 

Pobierz pdf